Ochrana osobních údajů a GDPR

 

Provozovatel této stránky jako realizátor víkendových akcí, pobytů pro rodiče s dětmi, příměstských a letních táborů a ostatních skupinových i individuálních zážitkových programů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR" Odesláním webové přihlášky prostřednictvím webu www.ritany.cz či oslovení společnosti či jejích pracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji – jako Subjekt údajů (dále jen „Subjekt“Darině Štědronské, jako předsedkyni spolku
Dětské centrum RITANY, z.s., se sídlem Kotlanova 2157/2, Brno,628 00, IČO: 05043131, emailový kontakt: dcritany@gmail.com (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,

emailová adresa,

telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění přihlášek na letní tábory, příměstské tábory, víkendové akce, pobyty pro rodiče s dětmi a informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

do odvolání

Subjekt vyplněním přihlášky či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

V případě odeslání přihlášky na letní tábor pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,

bydliště,

pohlaví dítěte

emailová adresa rodičů,

telefonický kontakt rodičů,

datum narození přihlašovaného dítěte,

další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.

fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizace táborů nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.

Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na letní tábory, informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.

odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě - přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letních táborů, školních výletů, škol v přírodě a obdobné činnosti v režii Správce údajů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: 

jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků letního tábora

Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt vyplněním přihlášky na webu www.ritany.cz či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé, jsou Správci poskytovány dobrovolně a Subjekt s jejich zpracováním souhlasí. Subjekt je informován o tom, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu dcritany@gmail.com. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle platných podmínek.

 

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR, informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení GDPR,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do zemí mimo Evropskou Unii, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám, než je výše uvedeno,

Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením GDPR. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.